Husbygge utan ritning…

Escher-Big

Efesierbrevet 2:19-22
Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan äger samma medborgarskap som de heliga och har ert hem hos Gud. Ni har fogats in i den byggnad som har apostlarna och profeterna till grund och Kristus Jesus själv till hörnsten. Genom honom hålls hela byggnaden ihop och växer upp till ett heligt tempel i Herren; genom honom fogas också ni samman till en andlig boning åt Gud.

När Charles var här så pratade han om lydnad.
Lydnad inför Guds ord…
Bibeln ger oss klara instruktioner om vad vi ska göra, det handlar om lydnad!

Här om dagen skrev jag ett kort inlägg på bloggen om hur impopulärt det där med lydnad har blivit och vilka katastrofala följder det kan få!

Jag tittade på Johannes 3:35-36
I vår översättning från 1917 står det ”Fadern älskar Sonen, och allt har han givit i hans hand. Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom.”

Ser man i folkbibeln och nya levande bibeln är ordet ”hörsammar” ersatt med lyder.

I lite olika engelska versionerna finner vi liknande översättningar och alla handlar om att LYDA Gud!

MEN i Bibel 2000 står det ”Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

Vad betyder det?
Ja, det måste inte betyda något alls egentligen, för att tro på Jesus är att bekänna Honom som Herre, och den man bekänner som Herre, den förväntas man lyda. Så om man är ärlig och trogen Jesus och Bibeln så får det inga större konsekvenser.

Tro innebär att lyda!
Tro utan lydnad är ingen tro!

Om man däremot förnekar att vi ska lyda något och anpassar sitt tankesätt till den anda som nu råder i vårt land, där man kan ”tro” på något i bemärkelsen ”hålla för sant” och att det inte får några andra konsekvenser i ens liv än just det intellektuella försanthållandet, ja då får denna översättning ödesdigra konsekvenser!

Vad har lydnad med husbygge att göra då?

Jo, jag skulle vilja använda liknelsen av ett husbygge för att förklara den befallning, de order, vi fått av Gud. Charles pratade på ”det stora uppdraget”, ”the great commission”, och det är helt enkelt missionsbefallningen.

Missionsbefallningen är en befallning som vi alla fått.
Matteus 28:19-20 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Den befallningen har vi ALLA och vi förväntas att LYDA.

Vad betyder det då?
Ska vi alla göra samma sak eftersom vi har samma uppdrag?

Det beror ju på vad man menar med samma sak skulle jag vilja säga!
Vi har alla samma uppdrag och på det sättet ska vi alla göra samma sak, det behöver vi inte fundera på, men ser vi i Bibeln och ser på Marta, Maria, Petrus, Johannes och alla de andra så blir det tydligt att de inte arbetar på samma sätt!

Alla har de samma uppdrag, de ska alla göra samma sak, men de ska inte, KAN inte, alla göra på samma sätt!

Missionsbefallningen kommer vi inte undan!
Vi förväntas lyda och utföra den!
ALLA!

Vi, du och jag, kommer inte undan befallningen, men HUR vi gör det med våra olika gåvor är olika!

Som kristna har vi det allmänna uppdraget.
Som den världsvida kyrkan har vi ansvar för det på en global nivå, som individer kanske vi har olika mindre eller större uppdrag som syftar till att uppfylla uppdraget och som församling har vi gemensamt det uppdraget, den befallningen just där vi befinner oss! I vårt fall alltså Värmlandsnäs!

HELA församlingen har det uppdraget och ALLA behövs!
Alla har en uppgift, en del i det uppdraget, och allt vi gör ska syfta till att uppfylla det uppdraget!

Det betyder INTE att alla ska göra på samma sätt, men vi ska ha samma mål, arbeta som ett lag, vi ska göra samma sak!

Och då kommer vi till att likna församlingens uppdrag, befallning, vid ett husbygge!

Bygger man hus som ett arbetslag så blir det inte mycket till hus om alla kommer med en varsin hammare och alla kräver att få spika!

Det behövs hammare, sågar, vattenpass. Det behövs de som bär bräder, de som sågar bräder, håller brädor, de som brygger kaffe och de som plockar i ordning på byggarbetsplatsen.

Allt det behövs om vi ska kunna bygga ett hus…

ALLA behövs, alla olika gåvor och kunskaper behövs på olika sätt för att det ska kunna bli ett färdigt hus.

Men det behövs också en ritning, en plan!

Det behövs någon som kan läsa ritningarna och som har överblick över arbetsplatsen!
En arkitekt kan hjälpa till att göra ritningarna, men måste lyssna till de som ska bo i huset!

Arkitekten har överblicken och ser den övergripande funktionen för huset. Arkitekten kan se vad som behövs för att huset ska kunna byggas, kanske behöver marken planeras eller så kanske det behöver rivas något för att huset ska kunna byggas på ett bra och funktionellt sätt!

Vad och om det behöver rivas, hur det ska byggas, var var och en ska arbeta kan arkitekten se, men inte före det finns en generell plan för hur huset ska byggas, vilka funktioner det ska ha, vem det är till för, vad syftet är och så vidare….

DÅ kan ritningen ritas!

När vi vet varför vi vill ha en församling, när vi vet målet för församlingen, när vi vet syftet med församlingen, husbygget, DÅ kan vi börja rita ritningen för hur vi ska forma församlingen!

Det är just precis där vi befinner oss i Värmlandsnäs Missionsförsamling idag!
Ja det är där de allra flesta församlingarna i vårt land befinner sig!

Här i vår församling har vi precis börjat ta reda på och formulera mål, syfte och uppdrag för oss här på Värmlandsnäs! Vad betyder det att vara församling just här och just nu?

Vi gör så mycket bra!
Vi har scout, stickcafé, NOW, Källarn och så vidare och så vidare och det är BRA saker!
Ingen tvekan om det!

Men vi har inget gemensamt uttalat mål och syfte för de här verksamheterna!
Någon stans i bakhuvudet har vi missionsbefallningen, även om vi nog inte ser den som en befallning att lyda egentligen, men vi vet inte helt vad missionsbefallningen innebär rent praktiskt för oss här på Värmlandsnäs eller kanske inte heller helt på vilket sätt vi lyder missionsbefallningen i de verksamheter vi bedriver…

På vilket sätt gör vi lärjungar, döper och lär ut Guds bud i scout, stickcafé, NOW, Källarn och så vidare?

Vi bygger det symboliska hus som församlingen är utan att ha syftet klart för oss, utan att ha ritningen och utan att bygga gemensamt, med ett gemensamt mål i sikte!

Vi har fantastiska byggarbetare i vår församling!
ALLT vi behöver för att bygga en församling fylld av Ande och kraft FINNS REDAN HÄR!
Alla som bygger på olika sätt gör det på ett fantastiskt sätt!
Men om vi inte alla bygger efter samma ritning så blir det inte mycket till hus, eller hur?

Det vi gör, var och en av oss kan vara HUR BRA SOM HELST men om det inte passar in i först det stora målet och sedan i det gemensamma målet här på Värmlandsnäs, så blir det ett välbyggt hus, men ett hus som likt det på bilden av M C Escher, ett hus som kan vara intressant att besöka, men som inte når sitt syfte!

Och DÄR är vi nu i vår församling just här!
Vi vet Missionsbefallningen.
Vi kanske vet våra individuella kallelser och gåvor, vilka verktyg eller uppgifter vi kan ha och har vid husbygget…

Men vi har ingen gemensam, tydlig plan för bygget, vi har ingen ritning, vi har ingen bild av hur vår församling ska se ut!
Vi VILL lyda, tror jag ibland i alla fall, men vi vet inte riktigt HUR!

Det är bland annat det vårt visionsarbete handlar om, HUR vi ska arbeta för Guds Rike här på Värmlandsnäs! Just nu bygger vi ett hus, en församling, utan att veta vad det ska användas till och även om vi alla gör vårt bästa, och gör det bra, så kommer det utan en gemensam vision, en gemensam plan och ritning, till sist att se ut som ett hus av Escher!

Snyggt, välbyggt, trevligt att se på och besöka…
Men oanvändbart…

Vi försöker samla oss runt ett gemensamt mål, en gemensam ansträngning, för att sprida Guds Rike här på Värmlandsnäs! Arbetet går långsamt, det är bitvis jobbigt och obehagligt, men det är nödvändigt!

Och det ÄR jobbigt och hotfullt, inte minst för att vi måste ifrågasätta det vi redan gör och se varför det vi gör inte bär frukt! I alla fall inte den frukt vi är befallda att jobba för i Missionsbefallningen, att vi gör lärjungar, döper och lär ut Guds bud…

Vi måste läsa våra Biblar och SE, verkligen SE vad Gud säger åt oss.
Vi måste stå emot satan när han viskar till oss att Bibeln är inaktuell, att vi inte behöver bry oss om det som står, att det inte är giltigt i vår tid… För de tankarna kommer från den Onde själv och börjar vi gå på den vägen finns snart inget kvar!

Är det så att någon vill läsa bibeln men har svårt att läsa, så säg till! Jag har flera bra inspelningar som är tillgängliga gratis! Men för att kunna se var vi ska gå här på Värmlandsnäs så behöver vi söka oss till Guds ord, Guds ord som är våra fötters lykta! Som visar var vi ska gå!

Det är när vi läser Guds ord tillsammans och låter den Helige Anden leda oss och öppna våra hjärtan om vi kan se vägen framåt klart och tydligt, och det är då, och först då, som vi vågar flytta vår förtröstan bort från byggnader, inredning, verksamheter, ekonomi, pastorer och annat förgängligt och till vår frälsare Jesus Kristus!

Det är när vi gör det som vi tillsammans kan se vad vi vill bygga för församling här på Värmlandsnäs.

Det är när vi gör det som mål, mening och syfte börjar träda fram och vi kan ta till oss den kraft Jesus vill ge oss och göra en ritning som vi alla kan jobba efter!

När vi ser tillbaks till det fantastiska arv och den otroliga tradition vi har här på Värmlandsnäs så ser vi klara tydliga mönster som vi borde ta efter!

Våra företrädare läste sin Bibel, de lydde sin Bibeln, de Bad, och de lämnade det som inte gynnade Guds Rike! Och DÅ bröt Guds Rike fram! När de gjorde Guds befallningar till sin vilja genom att lyda, DÅ hände det saker!

Vi står i en stolt, god och fantastisk tradition, om vi bara vågar ta tillvara på den och inte försöker göra den död och livlös! Tänk på alla de som gått före oss!

Det var inte lätt eller konfiktfritt.
De sågs inte med blida ögon av alla runtomkring.
Men de kunde!

Och VI KAN!
Vi KAN!
Vi har tillgång till den mest fantastiska kraften i hela världen!
Guds Ande!

Det ÄR inte hopplöst!
Det ÄR INTE HOPPLÖST!
MEN vi behöver VÄLJA hoppet!

Inledningsvis hade jag också skrivit följande till predikan, men tog i sista stund bort det.

När jag lyft detta i olika sammanhang så har jag från olika håll mött två huvudsakliga invändningar som jag nu vill lyfta fram i ljuset.

Den första invändningen är att vi inte kan bygga eller skapa väckelse, det är det bara Gud som kan och därför ska vi inte göra något.

Och jag kan hålla med om den ena delen i resonemanget. Vi människor KAN INTE skapa väckelse! Det är sant och riktigt. MEN det finns inte ETT ENDA EXEMPEL där Gud har skapat väckelse UTAN att män och kvinnor tagit sitt uppdrag på allvar och GJORT något!

Vi finner inga exempel i Bibeln och vi finner inga exempel i historien! Gud är den som verkar och skapar, men han gör det genom villiga människor! Och när människorna vägrar lyda Gud, ja då hindrar vi väckelsen!

Att vi skulle luta oss tillbaka och inget göra för att Gud fixar det om Han bara vill är faktiskt en farlig föreställning!
För om det bara handlar om att Gud i egen hög person ska gå fram och skapa väckelse, vad innebär det då när vi INTE ser väckelse!?!
VILL Gud inte att människor ska bli frälsta? Räddade?

Mönstret i Bibeln är hela tiden det att Gud samarbetar med villiga människor för att det ska hända något! VI är Jesu kropp, det är VI som ska vara Guds närvaro på Värmlandsnäs! Och det är VI som väljer om Gud ska gå ut eller inte på Värmlandsnäs!

Vi behöver inte ens titta på bibeln utan kan titta på vår egen historia! Väckelse och missionshus ramlade inte bara ner från himlen utan kom hit till Värmlandsnäs med människor som var redo att lyda Gud!

Den andra invändningen är att vi måste ju lyssna in vad Gud har att säga till oss. Vi kan inte bara gå ut sådär.

Frågan kom upp när Charles var här och jag gillar hans svar!
Gud säger redan vad vi förväntas göra!
Vi har redan fått order och förhållningsregler!
Läs Bibeln!

Vi behöver inte lyssna in mer eller annat än det!
Ja varför tror vi att Gud skulle tala när vi inte lyder det han redan sagt?
Vad får oss att tro att vi skulle lyssna på Gud om han viskar i en dröm om vi inte bryr oss om det han redan sagt! Eller tror vi att vi ska få svar eller order som är annorlunda än Bibeln

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s