Domsöndag

2013-11-24 Predikan i Sörbrokyrkan

Jag står här och måste bekänna en sak inför församlingen.
Ni har gett mig förtroendet att predika här i församlingen, ett stort förtroende, men jag har gjort en allvarlig miss. Jag har varit här i drygt ett år och det finns ett ämne som hör till grunderna i den kristna tron och som jag inte predikat över en enda gång!

Det är en miss som jag kommer att försöka rätta till när jag nu blivit uppmärksammad på den.

Vad är det för något jag missat då?

Jag läste Hebreerbrevet 6:1-2 inför dagens gudstjänst och det vill jag göra för er också så här till inledning. Där sår det: Låt oss därför inte uppehålla oss vid det man först får lära sig om Kristus utan gå vidare till det som är avsett för vuxna. Vi kan inte börja om med grunderna: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.

Paulus pratar här om vad som är grunderna för den kristna tron.
Det som är det mest grundläggande, det som de som är vuxna i sin tro inte behöver lära sig!

Och det handlar om: omvändelsen från döda gärningar, tron på Gud och läran om dop och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och evig dom.

Det jag syftar på, det som tillhör grunderna för den kristna tron, men som jag inte undervisat om är evig dom!

Den eviga domen är inte något annat än grundläggande för den kristna tron!

Det är ett ämne som så ofta undviks och det undviks av olika orsaker. En stor orsak tror jag är att många har en så negativ erfarenhet av predikningar på just det ämnet.

Många har berättat om domedagspredikanter som målat upp en skrämmande bild av en blodtörstig Gud som ska döma och straffa människor på de mest fasansfulla sätt.

En annan orsak tror jag är att det är ett budskap om passar väldigt dåligt in i den populära föreställningen om en kyrka som ska vara tillgänglig och bekväm för så många som möjligt. Talet om dom och att vi faktiskt en dag ska stå till svars för det vi gör och gjort är inte alls så värst publikfriande.

Den tredje och kanske allvarligaste orsaken tror jag är att vi idag har många många som inte tror på domen. Ja inte bara i mer liberala sammanhang, utan det finns pastorer som bli ordinerade i vårt eget samfund utan att tro på domen. Varför är det så? Hur kan man som kristen eller som pastor förneka domen? Man förnekar ju orden i vår egen trosbekännelse, ni vet det vi säger om Jesus: Därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Svaret på de frågorna är ämnet för en predikan framöver, men jag tror att vi kan finna dem i tanken på att vi istället för att tro på den Gud som uppenbaras för oss så väljer vi att tro på en gud som vi själva sätter upp kriterierna för.

Hur många har inte hört någon säga saker i stil med att ”Min gud är inte en gud som dömer”… I och med det så frånsäger man sig också sin tro på Bibelns Gud och skapar sig en alldeles egen Gud att tro på.

Och det menar jag är mycket allvarligt.

Bibelns Gud, Bibelns Jesus är mycket tydlig i pratet om domen, att det ska komma en dom.
I Bibeln läser vi också vad de första kristna trodde och tron att Jesus skulle komma tillbaks för att döma oss är central.

Paulus skriver i Romarbrevet 14:10-12 ”Alla skall vi en gång stå inför Guds domstol. Ty det är skrivet: Så sant jag lever, säger Herren, för mig skall alla knän böjas, och alla tungor skall prisa Gud. Alltså skall var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud.

I 2 Korinthierbrevet 5:10 skriver Paulus: Ty alla skall vi stå inför Kristi domstol, sådana vi är, och där skall var och en få igen för vad han har gjort under sitt jordiska liv, gott som ont.

Jesus säger i Matteus 12:36-37 Men jag säger er att varje onyttigt ord som människorna yttrar skall de få svara för på domens dag. Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.”

I Matteus 25:31 och framåt Säger Jesus om sig själv: När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster.
Slutsatsen av det stycket är att några ”skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.”

Karin läste från Johannesevangeliet 5:27 och framåt om vad Jesus säger ska komma att hända: han har gett honom makt att hålla dom, eftersom han är Människosonen. Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen. Av mig själv kan jag inte göra något: som jag hör, så dömer jag, och min dom är rättvis, ty jag följer inte min egen vilja utan hans vilja som har sänt mig.

Jag skulle kunna fortsätta att läsa upp bibelställe på bibelställe som handlar om domen, om domens dag och vad det innebär och att vi alla ska stå där en dag…
Jag skulle kunna fortsätta LÄNGE…

Men jag nöjer mig med att bestämt och klart påstå att Bibeln är tydlig med att det kommer komma en dom! Paulus skriver också att kunskapen om domen är något grundläggande för en kristen.

Är då tron på domen så viktig?
Är tron på en dom verkligen avgörande för om man är kristen eller inte?

Det är helt enkelt inte upp till mig att avgöra.
Det avgörandet, den domen, är upp till Gud att fälla.

Men jag skulle vilja svara som så att Bibeln talar om för oss att det är tron på Jesus Kristus som avgör huruvida vi är kristna eller inte. Varken mer eller mindre.

Det man som kristen tror på är Jesus.
Det är vår bekännelse och det är vad vi har att förhålla oss till.

Så det frågan till sist landar i, är vilken Jesus vi tror på. Den Jesus som presenteras för oss av ögonvittnena i Bibeln, eller en Jesus vi skapat oss själva…

Bibeln är i vilket fall som helst tydlig med att det kommer en dom, och därför varken kan eller vill jag predika och undervisa något annat. Jag tror nämligen på det som står i Jakobsbrevet 3:1 också, och där står det: bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom.

Andliga lärare, predikanter och pastorer är inte på något sätt undantagna från domen, utan tvärt om ska vi få en strängare dom!

Jag tror dessutom att om man förnekar domen så försvinner den mesta motivationen till att sprida evangeliet. Vad spelar det för roll om Jesus dog? Vad spelar det för roll om Han tog våra synder på sig? Vad spelar det för roll om vi sprider evangeliet? Vad spelar det för roll om någon kommer till tro på Jesus?

Vad spelar något för roll om vi inte tror att någon riskerar gå förlorad?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Så vad händer vid domen?
Vad blir vi dömda till?

Ja, det är en fråga som skulle kräva en hel del predikningar i sig själv och jag undrar om det verkligen är så vidare värst fruktbärande att fördjupa sig i det.

Bibeln talar tydligt om en dom.
Bibeln talar tydligt om att människorna endera blir friade eller fällda. Att det finns straff och belöning.
Däremot talar Bibeln inte lika tydligt om hur dessa straff och belöningar är beskaffade, det finns lite möjlighet till tolkning i hur straffet ska ske helt enkelt.

Jag tror dessutom att det är det självsäkra och skrämmande talet om detaljer i straffet som skrämt så många, så därför tycker jag det är meningslöst att gå in på detaljer om det.

Jag nöjer mig med att fullt och fast tro och förklara att det finns en dom och att domen kommer innebära att några blir räddade och andra går förlorade!

Det är det enda jag behöver veta, det tillsammans med det som står i Första Timoteus 2:3-4 där Paulus talar om: ”Gud, vår frälsare, som vill att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen.”

Allt jag och du behöver veta är att det blir en dom, och att Gud vill att alla ska bli räddade!

Hur går det att få ihop de två?
Hamnar man inte med nödvändighet i det att endera kommer Gud inte döma någon, vad det än står i Bibeln, vad än Jesus säger, eller att Gud faktiskt VILL döma människorna, annars skulle Han låta bli… Tror man att detta är de två alternativen så förstår jag att man väljer att skapa sig en egen gud att tro på istället för att tro på Jesus!

Men jag menar att det finns en annan väg, ett annat sätt att se på saken!

Jag vill börja med att läsa Romarbrevet 8:1-3 där Paulus skriver: Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra, eftersom den kom till korta inför vår köttsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan.

Håll de orden i minnet när vi går vidare.

Hela lösningen på problemet med dom och straff finner vi i Jesus Kristus!

Förklaringen måste börja med synden.
I Romarbrevet 3:23 förklarar Paulus att: Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud.

Alla har vi syndat och ska vi vara helt ärliga så vet vi också om det. Vi klarar inte att leva upp till vare sig Guds lag eller till det som förväntas av oss som kristna.

Det är det första. Att vi alla syndat och därmed är skyldiga vid domens dag.
Synden är också det som SKILJER OSS från Guds kärlek!
Inte så att Gud inte älskar oss, utan så att vi inte kan ta emot Guds kärlek.
Gud kan därför inte göra annat än att hata synden, eftersom Han älskar oss och synden skiljer oss från Honom.
Synden skiljer oss från Gud och skilda från Gud är vi döda och dömda.

Romarbrevet 6:23 understryker det och förklarar vidare att: Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår herre.

Alla har vi syndat.
Syndens lön är döden.
Men Guds Gåva är evigt liv, inte död, i Jesus Kristus!

Ännu tydligare blir det då i det jag läste först från Romarbrevet 8: Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Vi SKA alla stå inför Jesu domstol!
MEN det blir en friande dom!
Tack vare att Jesus gjort oss fria från syndens och dödens lag!
Lägg märke till att Gud och Hans kärlek inte har förändrats i allt detta!

Vi syndar, vi lägger hinder i vägen för Hans kärlek, vår synd skiljer oss från Honom och vi skulle därför falla under domen! Helt rättvist och självklart! För om vi gör oss till ett med synden, om vi inte släpper den och vänder oss till Jesus så står det i Romarbrevet 8 att Gud ”dömer synden i människan” och har vi gjort oss till ett med den synden, Har vi visat bort Jesus som är det enda sättet att göra oss fria från synden, ja då drabbas vi av domens konsekvens över synden i oss!

En snabb sammanfattning:
Synden skiljer oss från Gud
Domen kommer
Domen faller över synden i människan
Genom Jesus tas synden bort och vi blir rättfärdiggjorda
I Jesus finns ingen fällande dom, utan vi får belöningen evigt liv.
Har vi istället gjort oss till ett med synden genom att visa bort Jesus drabbas vi av domens konsekvenser, straffet.

I allt detta så finns Guds Kärlek och Hans arbete för att rädda oss!
Han vill VERKLIGEN att alla människor skall räddas och komma till insikt om sanningen och vi får vila i att det inte blir en fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus.

Samtidigt så är det ett ämne som bör få oss att inse allvaret och brådskan i det vi håller på med! Baksidan av att det faktiskt går att vara räddad, frälst, är att det går att INTE vara det också…

Så låt oss tacka Gud för den kärlek Han visar oss i Jesus Kristus och att vägen till Honom inte är stängd för NÅGON!

BÖN

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Domsöndag

  1. Preach it brother!

    Blev väldigt uppmuntrad förra helgen då jag som du säkert vet satt i ett gott samtal och lyssnade på en kvinna som berättade om livets utmaningar och om Gud godhet och trofasthet igenom det, och sen plötsligt komma på att det var din fru jag pratade med. Hoppas vi får möjlighet att ses snart igen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s