Första advent och bibeln

Predikan första advent Millesvik

Det första man tänker på när man tänker på Advent kanske inte är just bibeln, utan om man skulle göra en liten undersökning så skulle säkert ord som ”väntan”, ”ljus”, ”jul”, ”Jesus” och liknande vara vanligare än ordet ”bibel”…

Så varför hamnar så mycket fokus på bibeln just ikväll?

För det första så är det ju är första advent och vi går in i ett nytt kyrkoår, med nya bibeltexter och därför har vi ju också Jonas här som presenterar en ny översättning av just de texterna.

Vi går in i ett nytt kyrkoår, ett nytt år som vi får vandra tillsammans med Jesus och jag upplever att inför detta nya så ligger det alltid ett löfte och en utmaning. Ett löfte om att vi nu närmar oss Jesu återkomst och en utmaning att söka oss närmare Jesus.

För det andra närmar vi oss dagen då vi firar världshistoriens viktigaste händelse, Jesu födelse, och det är just genom bibeln vi kan veta någonting om den, det är genom bibeln vi kan ta till oss det fantastiska vi väntar på och det är genom bibeln vi kan berätta om denna underbara händelse på ett trovärdigt sätt…

Att söka sig närmare Jesus kan man göra på flera olika sätt, genom bön, samtal, gemenskap och på många andra sätt men kanske främst genom att söka oss närmare Hans ord. Ja jag vill till och med påstå att utan att känna bibelns ord och utifrån det mäta, undersöka, bedöma och till sist döma våra andliga upplevelser så är vi helt utlämnade åt vårt eget godtycke.

Utan bibeln gör vi oss själva till domare över gott och ont och vi vet var den tendensen kommer ifrån, eller hur? Om vi inte vet det så har vi helt enkelt inte läst bibeln tillräckligt och därför glömt eller missat att det var det, att vi själva ville ha kunskapen om gott och ont, som ledde oss till den första synden! Vill ni kolla upp det så står det i försa mosebokens andra kapitel.

Dessutom är det så att inga känslor eller personliga andliga upplevelser kan förklara undret vi står inför, att Gud föddes till oss som ett litet barn utan vi måste vända oss till bibeln för att kunna veta vad som hände.

Därför är bibeln viktig!
Inte bara viktig utan helt nödvändig för vår tro!

Så hur ska man förhålla sig till bibeln då, om den nu är så viktig?

Hur du förhåller dig till bibeln har stor betydelse för din tro, inte bara för hur mycket du tror eller hur stark din tro är, utan också till slut vad du tror och vem du tror på!

Och tron är viktig. Tron är det enda vi har. Tron är det som frälser dig!

I efesierbrevet 2:8-9 står det: Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen skall kunna berömma sig.

Så det är viktigt vad du tror och därmed också hur du förhåller dig till bibeln, men jag kan ju inte diktera för dig hur du ska göra, men jag vet hur jag gör och jag kan förklara det och min starka rekommendation är att hur du än förhåller dig till bibeln så ta dig en ordentlig funderare på det.
Fundera över hur och vad du tror om eller på bibeln och inte minst varför du väljer det sätt du gör.

Själv tror jag att HELA bibeln är SANN…

När jag sagt det så behöver jag lägga till en hel del saker, för det räcker egentligen inte att bara säga det, men vill ni ha det korta svaret så är det ”Jag tror hela bibeln är sann”…

Vad mer behöver sägas då?

Jo, att om jag påstår att bibeln är sann så är det viktigt att försöka förstå två saker. Dels vad bibeln ÄR men också vad den INTE är.

Om vi börjar med att försöka se vad vad bibeln INTE är, vad bibeln inte KAN vara och vad den inte gör ANSPRÅK på att vara, för om vi vet det, så blir vi betydligt mycket mindre besvikna när den inte stämmer med våra förväntningar och förhoppningar, våra förutfattade meningar helt enkelt.

Bibeln innehåller historia, den innehåller beskrivningar om fysik, biologi och andra vetenskaper. Den innehåller geografiska beskrivningar av olika slag, men allt det får inte få oss att tro att bibeln är eller gör anspråk på att vara en historiebok, en fysikbok, en biologibok, en geografibok eller någon annan veteskaplig avhandling.

Jag tror att det bibeln beskriver när det gäller de här ämnena och andra vetenskapliga ämnen representerar vad som var vetenskap på den tid bibeltexten skrevs även om det nu motbevisats, precis som man kan anse att Galileo eller Koprenikus sysslade med vetenskaper, trots att deras resultat kan motbevisas.

En stor skillnad mellan bibeltexten och dessa vetenskapsmän är att de faktiskt gör anspråk på att göra bestämda uttalanden om vetenskapen och att de i många fall motbevisats. Att bibeln använder sig av den tidens vetenskapliga antaganden betyder däremot inte att den gör anspråk på att vara oemotsägligt sann i just de ämnena, utan bibeln är sann när det gäller det syfte den skrevs för.

Bibeln är inte heller dikterad av Gud och bokstavligt sann i den bemärkelsen. Det är en stor skillnad mellan bibeln och till exempel koranen. Koranen sägs vara dikterad av allah och att en sann koran bara kan vara skriven på allahs eget språk, arabiska. Eftersom koranen ord för ord påstås ha dikterats så blir det problem om det skulle finnas flera olika avskrifter av den, vilket det faktiskt gör. Det blir också problem när koranen påstår saker om vetenskap som kan motbevisas.

Bibeln däremot är inte dikterad, utan Gud har använt människor i historien för att förmedla sitt budskap. Människor med bristande kunskap i olika vetenskaper och begränsade av den tid och plats de levde i. Man kan se skillnader i till exempel nya testamentets texter, där Markus skriver på en betydligt enklare grekiska än Lukas eller Paulus gör.

Gud dikterar inte våra liv, han vill inte kontrollera, hota och tvinga oss till underkastelse utan han söker vår kärlek och gemenskap, han talar till oss genom människor som du och jag, ja inte nog med det, vi väntar nu i advent på något ännu större, att Han faktiskt inte bara talar till oss genom människor utan att Han BLIR en människa!

Så att bibeln inte i detalj kan förklara vetenskapen eller i varje språklig detalj är likadan i varje översättning eller avskrift är alltså inte något att oroa sig för. Bibeln gör inte anspråk på ofelbarhet i de ämnena.

Det går alltså inte att naivt säga att allt som står i bibeln är bokstavligt sant, rätt och riktigt.
För i bibeln finner vi många olika former av text, allt från poesi till historiska redogörelser. Man ska också komma ihåg att bibeln innehåller citat av onda människor och av den onde själv.

Tänk på ormens lögner i paradiset, det han sa var inte sant eller försök till exempel att läsa höga visan som bokstavligt sann…

Det man dock KAN säga är att också där bibeln gör anspråk på att göra sanna uttalanden när det gäller till exempel historiska händelser så kan det mesta bevisas genom arkeologi eller andra utombibliska källor. Bibeln är helt enkelt trovärdig.

Så med alla dessa brasklappar, hur kan jag då säga att bibeln är helt sann?

Först av allt måste vi förstå vad bibelns anspråk är och det är att berätta Guds evangelium, de goda nyheterna om Jesus Kristus, för världen. Det är bibelns anspråk, både gamla och nya testamentet.

Luther som sagt så mycket om både det ena och det andra har sagt att Jesus är bibelns kärna och stjärna. Alltså att hela bibelns centralgestalt är Jesus Kristus. Allt i bibeln pekar på Honom, det han gjort och det Han betyder för världen och Hans folk.

Bibeln, Guds ord, berättar om Guds handlande med sitt folk under de båda förbunden och visar vägen till Jesus, frälsningen och det eviga livet.

Det är bibelns anspråk och det är i detta som bibeln är sann och ofelbar.

I Johannes 5:39 förklarar Jesus just detta med att allt pekar på Honom, när han säger: Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig,

och i Lukas 24:27 läser vi att Jesus med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna.

I andra Timoteusbervet 3:14-17 skriver Paulus till sin lärjunge Timoteus. Timoteus var uppfostrad med judarns skrifter, alltså det som vi talar om som gamla testamentet och om det skriver Paulus så här: Stå kvar vid det som du har lärt dig och fått visshet om. Kom ihåg vilka lärare du har haft och att du ända sedan dina barnaår är hemma i de heliga skrifterna; de förmår ge dig den kunskap du behöver för att bli räddad genom tron på Kristus Jesus. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar.

I Första Thessalonikerbrevet 2:13 beskriver Paulus också nya testamentets berättelser på följande sätt: Därför tackar vi också ständigt Gud för att ni lyssnade till Guds ord i vår predikan och tog emot det, inte som ett människoord utan som vad det verkligen är: Guds ord, som också visar sin kraft hos er troende.

På det sättet är Jesus ”kärna och stjärna” och på det sättet kan vi alltså se både Gamla och Nya testamentet som Guds ord. Att läsa, höra och se bibelns berättelser och tro på dem, är att ta emot Jesus!

På det sättet menar jag alltså att bibeln är sann, och jag menar att bibeln är Guds ord och det är väl gott och väl, men hur menar jag då att man bör förhålla sig till detta?

Ja, det första jag behöver säga om det är att även om jag tror att bibeln är sann, så betyder det inte att jag förstår den full ut!
En annan sak har jag redan sagt och det är att vi behöver se Jesus som Bibelns ”kärna och stjärna”, att alltså läsa både Gamla och Nya testamentet utifrån Guds uppenbarelse i Jesus Kristus.

Vad kan det då betyda?
Det finns flera olika sätt att förstå det, men jag väljer att se det som att det som är viktigast i bibeln är det som är närmast Jesus, det som tydligast pekar på Honom, det som berättar om Honom.

Det betyder inte att det som behandlar andra saker inte är sanna, eller inte ska räknas till Guds ord. Det betyder inte heller att vi ska strunta i allt som vi inte ser som direkt kopplat sill Jesus, utan för mig betyder det bara att ju närmare Jesus, desto viktigare är det och desto mer bör det få styra våra liv, vår gemenskap och vår församling.

De som har varit inne på mitt kontor i Sörbrokyrkan har kanske sett tavlan på Waldensröm som hänger på väggen och hans förhållande till bibeln var också intressant och kan tjäna som tankeväckare för oss.

När Waldenström tog ställning i en fråga så frågade han alltid ”Var står det skrivet?”… Den frågan var till och med en orsak till att Missionsförbundet en gång i tiden bildades.
Följdfrågan, om han kom fram till att det inte stod skrivet, var ”Vad står det skrivet?”.

Hans frågor har sin grund i den princip från reformationen som heter ”sola scriptura”, alltså skriften allena.

Luther gjorde uppror mot allt det i den katolska kyrkan som stred mot bibeln och det var och är mycket och han menade att den enda tillförlitliga källan till kunskap om Jesus har vi i bibeln och vittnesbörden från de som faktiskt levde med Jesus, de som Jesus talat om i Matteus 10:40 där han säger: Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig.

De kyrkor som förlitar sig på andra saker, som ny uppenbarelse eller på traditioner rör sig stadigt längre och längre bort från Jesus, kärnan och stjärnan, vägen sanningen och livet.

Bibeln är på det sättet ett skydd från att bege sig bort från Jesus och en vägvisare mot den sanning som är Jesus.

Därför är det så viktigt att spendera tid med den, för att söka sig närmare Jesus, för att förstå Guds handlande i våra liv och i vår värld.

Det är viktigt
Det är avgörande
Det är HELT omistligt

Genom bibeln förstår vi vad vi väntar oss och som ligger framför oss nu i advents och jultider.
Genom bibeln kan vi få del av den sanning som Jesus talar om i dagens evangelietext och som Han kommit till världen för att ge oss.

Därför vill jag uppmana och utmana jag oss i församlingen att göra det nya året till ett bibelns år!

Låt oss tillsammans läsa bibeln och samlas kring dess ”kärna och stjärna”, Jesus Kristus!

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning, Värmlandsnäs. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s