Bibliskt ledarskap – Församlingens ansvar

Predikan Årjängs Missionskyrka 2012-05-13

Bibliskt ledarskap – Församlingens ansvar

Ja det blir temat för predikan idag.

Några av er har träffat mig i olika sammanhang nu under våren, jag har varit med lite här och där och jag har intervjuat en del av er. Det har jag gjort som en del av min utbildning. Det jag gjort här i församlingen har varit praktik i kursen ”pastoralt ledarskap”.

Eftersom jag tittat på ledarskap så är det just det jag vill tala om idag och den bästa vägvisaren vi har för att komma fram till något om ledarskap i en församling, ja det är bibeln.

Det första jag vill tala om är demokrati.

Missionskyrkan har en lång tradition av demokrati, något som vi är och ska vara stolta över. Våra församlingar har gett varje medlem en talan och inte bara i begränsade frågor utan i allt som rör församlingens liv.

Bibelfrågor, ekonomi och städgrupper, allt har från första början varit öppet för alla i Missionskyrkan och det har varit ett föredöme för många. Det har också haft ett stort inflytande i det svenska samhället.

Tage Erlander, vad man än tycker om honom, visade på detta när han en gång sa: ”Waldenströms försoningslära fick en avgörande betydelse för det demokratiska genombrottet i Sverige. Han slängde ut en svår dogmatisk lärofråga till folket och lät gemene man ta ställning själv om hur man skulle förstå försoningen. Nu gällde inte längre vad kyrkoherden och bekännelseskrifterna påstod. Läs själva i Bibeln, får ni se! Kunde man nu själv bestämma om de himmelska tingen, var man givetvis kompetent att besluta i kommunala angelägenheter om skolor och kyrkbyggen och även om politiska riksfrågor!”

Att det här medbestämmandet, inflytandet, jämställdheten och jämlikheten har en biblisk grund, det är jag övertygad om. Vi kan bara se på några få bibelställen för att få det bekräftat:

I Apostlagärnignarna 15:22-23 står det: Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna, och de fick med sig detta brev: Sen kommer brevet och i det kan man läsa hur man kommit fram till beslutet. I vers 28 står det: ”Den heliga anden och vi har beslutat”

Alla i församlingen, oavsett gåvor och ställning tog alltså beslutet tillsammans med Den helige Andens ledning.

I Galaterbervet 3:28 står det: Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Och i Romarbrevet 10:12 och Kolosserbrevet 3:11 står det nästan samma sak. Det är ingen skillnad mellan oss på samma sätt som det är i världen, det beror inte på kön, position, makt eller pengar utan vi är alla lika inför Gud och så ska det vara i församlingen.

Men är församlingen verkligen en demokrati i bibeln?
I Nationalencyklopedin står det så här om demokrati: grekiska dēmokrati´a ‘folkvälde’, av demo- och efterleden -krati´a ‘-välde’, av krate´ō ‘härska’ har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.
Demokratin innebär alltså att folket styr, i en förening att medlemmarna styr, men är det verkligen så i den kristna församlingen?

Nej, faktiskt inte…
I Efesierbrevet 4:7-16 så beskrivs församlingen, Kyrkan, som Kristi kropp och i vers 15 står det: Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus.

Det är alltså så att vi ska sträva efter att finna Jesu vilja. Han är huvudet och vi ska lyda honom i allt. Församlingens medbestämmande i det sammanhanget handlar alltså mest om att tillsammans finna Jesu vilja. Vi ska sträva efter att förenas med Honom och lyda Honom!

I den bemärkelsen så verkar det ju nästan som en diktatur.
Det har också tolkats så genom alla tider av de som vill ha makt. Man har hänvisat till att den ena eller andra ledaren har ett särskilt uppdrag, en särskild position, en speciell smörjelse eller vad det nu kan vara för att kunna styra utan att bli motsagda.

Vi har ett stort exempel på detta i världens största kyrka som skriver i sin katekes, punkt nr 882: ”I kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde har biskopen av Rom nämligen den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och kan alltid utöva den fritt.”

Att förenas med Kristus, huvudet, blir alltså detsamma som att förenas med ledaren, som påstår sig vara ”Kristi ställföreträdare”… Var tog gemenskapen vägen? Var tog möjligheten att säga ”vi och den helige ande har beslutat” vägen? Jo det finns en sammanslutning av biskopar som har rådgivande funktion, men skrattretande långt ifrån bibeln. I punkten 883 i samma katekes står det: ”Biskoparnas kollegium eller korporation har auktoritet enbart när det ses i gemenskap med biskopen av Rom, Petrus efterträdare, som sitt huvud.”

En annan variant av denna diktatur finner vi i ledare som drar sin auktoritet från vad de kallar en profetisk gåva. ”Så säger Herren”, den profetiska budbärarformeln som används så ofta i bibeln, används för att legitimera de beslut som tas av en enväldig ledare, eller en liten grupp. Att förena sig med denna profet och dennes så kallade profetiska uttalanden menar man blir att förena sig med Kristus.

Motsatsen är också sann i de här fallen. Att gå emot biskopen av Rom, eller församlingens profet, blir att gå emot Gud. På det sättet skapas en diktatur som man låtsas har bibliskt stöd.

Men hur kan bibeln förespråka både diktatur och demokrati?

Svaret på den frågan, eller i alla fall en ledtråd, tror jag står att finna i Johannesevangeliet 18:36
Jesus svarade: ”Mitt rike hör inte till denna världen. Om mitt rike hörde till denna världen hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av annat slag.”

Guds rike är inte av denna världen, men både diktatur och demokrati är det.
Därför tror jag inte att Guds rike är något av det, utan något helt annat!
Något nytt, ett alternativ till alla världens orättvisor och förtryck som finns i våra styrelseskick.

Jag tror att vi kan finna en del saker som Guds rike har gemensamt med våra påhitt här på jorden, och vi förväntas handla i frågor som ses som politiska. Men jag tror att Churchill i sitt tal kom ganska nära sanningen när han sa ”Demokrati är den värsta formen av styre, förutom alla de andra formerna som prövats genom tiderna”

”Democracy is the worst form of government, except for all those other forms that have been tried from time to time.” (House of Commons speech on Nov. 11, 1947)

I Johannesevangeliet 12:31 säger Jesus: Nu faller domen över denna världen, nu skall denna världens härskare fördrivas.

Han säger att denna världens härskare ska fördrivas och Han gör inte skillnad på diktaturer och demokratier, kapitalister och kommunister, marknadsekonomi och planekonomi.
Socialdemokrater, Moderater, Kristdemokrater, Folkpartister, Miljöpartister, Vänsterpartister, Centerpartister eller Sverigedemokrater. Det spelar ingen roll. Deras politik är INTE Guds politik, för Hans rike är INTE AV DENNA VÄRLDEN!

Vi kan se likheter med det Jesus predikar och vissa företeelser i världen. Vi kan känna igen saker i olika partiprogram för en del detaljer påminner om saker i bibeln, men vi får ALDRIG missta dem för att vara Guds vilja eller att en viss politik är detsamma som Guds rike!

Guds rike är inte av denna världen och vi får bra råd för hur vi ska handla i Romarbrevet 12:2
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.

Första Korintierbrevet 2:6 har lite att säga också: Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter.

Mitt rike är inte av denna världen säger Jesus, men vi är det. Åtminstone till en del än så länge och vi ska försöka få Guds församling att fungera här i den här världen.

Hur ska vi då göra det?

Jag gör inte anspråk på att kunna ge alla svar för att fixa till en biblisk församling.
Jag tänker inte säga ”Så säger Herren” och ge er en lista att pricka av.

Istället vill jag att vi tar en titt på bibeln tillsammans och ser vilka principer för bibliska församlingar och bibliskt ledarskap som finns där.

Vi kommer inte att finna allt här idag och allt vi finner kommer inte vara aktuellt för Årjängs Missionsförsamling, men vi kan börja.

Och jag vill börja med att upprepa dagens titel ”Bibliskt ledarskap – Församlingens ansvar”

Det jag främst menar med det är att församlingens ansvar är inte att församlingen ska VÄLJA ett bibliskt ledarskap, utan det är församlingens uppgift och ansvar att VARA ett bibliskt ledarskap. Att ta del i ledarskapet.

Jag ska börja med att gå igenom en del jag redan sagt:

Apostlagärnignarna 15:22 Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen
Apostlagärnignarna 15:28 ”Den heliga anden och vi har beslutat”
Galaterbervet 3:28, Romarbrevet 10:12 och Kolosserbrevet 3:11 handlar om hur ingen längre är jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna.

Hade man pratat om en vanlig demokrati så hade man kanske sagt att detta visar på ett ganska tydligt sätt på hur hela församlingen liksom har ”tillgång” till besluten, att medlemmarna har ”rätt” att vara delaktiga, eftersom alla är lika inför Gud och ingen kan stängas ute.

Men jag tror snarare att det ska beskrivas som att det ligger i varje kristens kallelse att vara delaktig i det som försiggår i församlingen. Församlingen som representerar den Kristi kropp som vi är döpta in i!

John F Kennedy sa en gång att man inte ska fråga ”Vad kan mitt land göra för mig?”, utan ”Vad kan jag göra för mitt land?”. Jag håller inte med om att det skulle gälla nationer. Nationalism och patriotism har aldrig lett till något gott, men däremot gäller det när det handlar om Jesus! Vi ska inte fråga vad vi kan ha för nytta av Jesus, utan hur vi kan göra oss nyttiga för honom!

Jesus har räddat dig till evigt liv och i tacksamhet bryr du dig om vad som händer med Hans kropp, hans församling. Inte som en påtvingad plikt, utan av kärlek till Gud. Och genom det tar vi alla del av styret i församlingen och bidrar till det med våra gåvor.

I Första Koriniterbrevet 12:7 står det: Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Så vi har alla något att bidra med, att tjäna Guds församling med.

I verserna efter, alltså 8-11 står det: Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Anden har alltså gett människor gåvan att uttala sig profetiskt, alltså precis det jag pratade om tidigare. ”Så säger Herren!”

Att profetera för att förmedla Guds vilja så att vi kan följa det som står i Efesierbrevet 4:15, förenas med och lyda Jesus.

De som talar profetiskt gör det för att det ska vara till nytta för församlingen, men INGEN har möjlighet att av sig själv hävda auktoritet på grund av det!

Hör vad det står i första Thessalonikerbrevet 5:19-22 Släck inte anden, förakta inga profetior men pröva allt. Ta vara på det som är bra, och avhåll er från allt slags ont.

Vi ska ta tillvara profetiorna för de hjälper oss, men vi ska pröva dem! En profet som inte tillåter oss att pröva är helt enkelt en falsk profet! Varken mer eller mindre!

Men vi ska pröva på rätt sätt, vi ska pröva utifrån bibeln så att det blir Guds vilja som kommer fram, inte profetens vilja och inte heller viljan hos de som prövar!

När vi ändå är inne på Andens gåvor så är det ju tydligt i bibeln att det finns vissa som är ledare, som har gåvan att vara ledare och att de är starka ledare. Men vi måste ställa oss frågan hur de utövade sitt ledarskap. Hur ser ett starkt bibliskt ledarskap ut?

Om det finns en stark ledare i bibeln förutom Jesus så är det kanske Petrus, så vi kan titta lite på honom.

Var Petrus den förste biskopen i Rom som ”i kraft av sitt uppdrag som Kristi ställföreträdare och hela kyrkans herde” hade ”den fulla, högsta och universella makten över kyrkan och [kunde] … utöva den fritt.”?

Han var en ledare. Ja.
Han förde församlingens talan. Ja.
Men han utövade inte sin makt fritt, utan han ingick i apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen. Han lydde och framförde det beslutet.

Hör vad Paulus skriver om Petrus, Kefas, i Galaterbrevet 2:11 Men när Kefas kom till Antiochia vände jag mig öppet mot honom.

I Apostlagärningarna 8:14 står det: Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord sände de dit Petrus och Johannes, Petrus styr inte församlingen, han tjänar den och lyder den. Han går när han blir sänd och han går dit han blir sänd.

Han skriver också själv att han inte har mer makt än andra när han i sitt första brev, 5:1 beskriver han sig som en av de äldste. Alltså en like, inte en herre.

Det är alltså handlingarna av den mäktigaste ledaren i den första kristna församlingen och det vi har att ta efter!

Paulus då, han som öppet vänder sig mot den mäktige Petrus. Hur var det med honom? Också han underkastade sig församlingens prövning utifrån Guds ord när han i Galaterbrevet 1:8 skriver: Men om någon, vore det så jag själv eller en ängel från himlen, skulle förkunna ett annat evangelium än det jag har förkunnat för er – förbannelse över honom!

Så komplicerat är alltså bibliskt ledarskap. Starka ledare som lyder församlingen och en församling som underordnar sig.

Det finns alltså ingen demokrati, för vi ska lyda Guds vilja.
Och det finns ingen diktatur, för vi är alla underkastade varandras och Andens prövning.
Det som finns är Guds Rike.
Guds rike som inte är av denna världen.
Guds rike som är annorlunda än allt mänskligt förstånd.
Guds rike som vi alla är kallade till.

Så låt oss gå ut och arbeta för Guds rike med glädje!

Det här inlägget postades i Predikan, Undervisning. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s