Jesus, min Herre och Min Gud

Överskriften till detta inlägg är de ord som Thomas lärjungen utbrast när det gick upp för honom vem Jesus var, Gud och ingen annan.

Men många förnekar detta, att Kristus är Gud, och med det så gör de ett allvarligt fel. De jag främst tänker på, då jag ofta har kontakt med dem, är Jehovas vittnen, de är de kanske mest kända förnekarna av Jesu gudomlighet idag, men det finns också andra, som till exempel messianska judar, som erkänner Jesus som Messias, men inte de anspråk på gudomlighet som han gör, detta är för övrigt också fallet med judendomen som helhet, men det är knappast någon nyhet.

Att Jesus skulle vara Gud är en central del av treenighetsläran, och den är något stort och svårt att förklara. Många som sätter sig emot den gör det för att läran i sig inte finns uttalad i bibeln, men det betyder inte att läran i sig är obiblisk, den är snarare ett fattigt försök att förklara det man kan läsa om i bibeln. Där läser vi om Fadern som Gud, Sonen som Gud och Anden som Gud och samtidigt läser vi att Gud är en. För att försöka förklara detta mysterium så använder vi oss av treenighetsläran. Att den är så svår att begripa är inte konstigt, den är ju en mänsklig förklaring av något Gudomligt, men vi behöver inte tro på någon färdigformulerad treenighetslära om vi inte vill, bara vi tror på bibeln och där möter vi Fadern, Sonen och Anden, som alla är Gud.

Då jag förberett mig inför mina samtal med JV har jag sammanställt ett antal bibelställen som tydligt visar att Jesus är Gud och de vill jag dela med mig av här. Jag avslutar också med frågeställnignen om Jesus är ärkeängeln Mikael, vilket JV lär ut.

Det första stället jag vill ta upp är Johannesevangeliet 1:1-4 och 1:14, där det står:

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. … Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

Egentligen skulle det räcka gott med detta för att man skulle förstå att Jesus är Gud, ”Ordet var Gud” står det ju svart på vitt och det göt det i alla seriösa bibelöversättningar som finns i världen idag. De undantag som finns är oftast endera skrivna med udda grundtexter som grund eller av samfund som av olika anledningar vill förneka att Jesus är Gud.

Jag hoppas att denna lilla sammanställning ska kunna vara till hjälp för den som vill förstå Jesu natur och som fastnat i diskussioner med JV.

Allt gott och Guds välsignelse till dig käre läsare.

Jämförelser

Oföränderlig

Malakai 3:6
Jag, Herren, har inte förändrats, och ni, Jakobs barn, är som ni alltid har varit

Hebreerbrevet 13:8
Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.

Den enda frälsaren

Jesaja 43:11
Jag, jag är Herren, ingen annan än jag kan ge räddning.

Titus 2:10
och inte stoppa något i egen ficka. De skall alltid visa sig goda och trogna, så att de på alla sätt är en prydnad för Guds, vår frälsares, lära.

1 Timoteus 4:10
Det är därför vi strävar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till den levande Guden, som är en frälsare för alla människor, särskilt för dem som tror.

Lukas 1:47
min ande jublar över Gud, min frälsare:

1 Johannesbrevet 4:14
Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen.

2 Petrusbrevet 3:18
Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus. Hans är härligheten, nu och till evighetens dag, amen.

2 Petrusbrevet 1:1
Från Simon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel, till dem som genom rättfärdigheten hos vår gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi.

Johannesevangeliet 4:42
och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Titusbrevet 1:4
Från Paulus till Titus, hans äkta barn i den gemensamma tron. Nåd och frid från Gud fadern och Kristus Jesus, vår frälsare.

Lukasevangeliet 2:11
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.

Apostalgärningarna 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss.”

Hebreerbrevet 5:9
och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning,

Skapare

Jesaja 44:24
Så säger Herren, din befriare, han som formade dig i moderlivet: Jag är Herren, som har skapat allt. Jag ensam spände upp himlen, jag bredde ut jorden utan hjälp.

1 Mosebok 1:1
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Hebreerbrevet 1:10
Och: Du, Herre, lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk.

Först och sist

Jesaja 41:4
Vems verk är detta, vem har gjort det? Han som i begynnelsen kallade fram släktena, jag, Herren, som var den förste och som ännu för de sista är densamme.

Uppenbarelseboken 1:17-18
När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter. Och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

Uppenbarelseboken 1:8
Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, allhärskaren.

Uppenbarelseboken 22:12-13
Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

Förlåter synder

Markus 2:7
”Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?”

Markus 2:5
När Jesus såg deras tro sade han till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.”

1 Johannesbrevet 1:9
Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Gud är en

5 Mosebok 6:4
Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en.

Johannesevangeliet 10:30
Jag och Fadern är ett.”

Johannesevangeliet 14:9
Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern?

Värd tillbedjan

Matteusevangeliet 4:10
Då sade Jesus till honom: ”Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka.”

Matteusevangeliet 9:18
Medan han talade till dem kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: ”Min dotter har just dött, men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen.”

Hebreerbrevet 1:6
Och när han låter sin förstfödde son träda in i världen säger han: Alla Guds änglar skall hylla honom.

Johannesevangeliet 20:28
Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.”

Matteusevangeliet 14:32-33
De steg i båten, och vinden lade sig. 33Och de som var i båten föll ner för honom och sade: ”Du måste vara Guds son.”

Matteusevangeliet 28:16-17
När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade.

Gud ensam tillhör äran

Jesaja 42:8
Jag är Herren, detta är mitt namn. Jag delar inte min ära med någon, inte min berömmelse med gudabilder.

Johannesevangeliet 17:5
Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.

Johannesevangeliet 5:23
för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Hebreerbrevet 2:7
En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom,

Guds namn, ”Jag Är”

2 Mosebok 3:14
Gud sade: ”Jag är den jag är. Säg dem att han som heter ’Jag är’ har sänt dig till dem.”

Johannesevangeliet 8:28
Och Jesus sade: ”När ni har upphöjt Människosonen skall ni förstå att jag är den jag är och att jag inte gör något av mig själv utan talar så som Fadern har lärt mig.

Johannesevangeliet 8:58
Han svarade: ”Sannerligen, jag säger er: jag är och jag var innan Abraham blev till.”

Domare

Psalm 94:1-2
Herre, du hämndens Gud, du hämndens Gud, träd fram!
Res dig, du jordens domare, straffa de högmodiga som de förtjänar!

1 Mosebok 18:25
Så kan du inte göra, döda den rättfärdige tillsammans med den orättfärdige, så att det går den rättfärdige på samma sätt som den orättfärdige. Så kan du inte göra! Skall inte den som är hela jordens domare göra vad som är rätt?”

Johannesevangeliet 5:22
Och Fadern dömer ingen utan har helt överlåtit domen åt Sonen,

Att äga liv

Johannesevangeliet 5:26
Ty liksom Fadern äger liv, så har han också låtit Sonen äga liv

Johannesevangeliet 1:4
I Ordet var liv, och livet var människornas ljus.

Uppväcka döda

Johannesevangeliet 5:21
Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger också Sonen liv åt vem han vill.

Allvetande

1 Johannesbrevet 3:19/20
Då förstår vi att vi är sanningens barn, och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt.

Psalm 147:5
Vår Herre är stor, hans kraft är väldig, hans vishet är utan gräns.

Johannesevangeliet 16:30
Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud.

Känner människornas hjärtan

1 kungaboken 8:39
hör det då i himlen, där du tronar. Förlåt honom, grip in och behandla var och en som han förtjänar, du som känner hans tankar – ja, du ensam känner alla människors tankar.

Jeremia 17:9-10
Hjärtat är bedrägligast av allt, det är oförbätterligt – vem kan förstå det?
Jag, Herren, rannsakar hjärtat och prövar njurarna och lönar var och en för vad han gjort,

Johannesevangeliet 2:24-25
Men själv anförtrodde sig Jesus inte åt dem, eftersom han kände dem alla och inte behövde höra någon vittna om människan. Han visste av sig själv vad som fanns i människan.

Uppenbarelseboken 2:23
Och hennes barn skall jag döda med pest. Och alla församlingarna skall förstå att jag är den som rannsakar njurar och hjärtan och som skall ge var och en av er vad hans gärningar är värda.

Vår rättfärdighet

Jeremia 23:6
Under hans tid skall Juda vara skyddat och Israel leva i trygghet. Detta är det namn han skall bära: Herren vår rättfärdighet.

1 Korintierbrevet 1:30
Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet.

Ger liv och ingen kan rycka någon ur hans hand

5 moseboken 32:39
Vet att jag är Gud, jag och ingen annan. Det är jag som ger död och liv, jag som sårar och läker, ingen kan rycka något ur min hand.

Johannesevangeliet 10:28
Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå under, och ingen skall rycka dem ur min hand.

Vi blir räddade genom att åkalla Herren

Joel 2:32
Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. På Sions berg skall finnas en skonad skara, så som Herren har lovat, i Jerusalem skall några överleva, så som Herren bestämt.

Apostlagärningarna 2:21
Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Romarbrevet 10:9-13
Ty om du med din mun bekänner att Jesus är herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek; alla har samme herre, och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.

Vem är det eviga livet?

1 johannesbrevet 5:20
Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet.

1 johannesbrevet 1:2
Ja, livet blev synligt, vi har sett det och vittnar om det, och vi förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och blev synligt för oss.

Vem är israels stötesten?

Jesaja 8:13-15
Inse att det är Herren Sebaot som stämplar mot er – honom skall ni frukta, honom skall ni bäva för. Ja, han stämplar mot Israels båda folk, han skall bli en sten som de snavar på och en klippa som de stöter emot, och för Jerusalems invånare skall han bli en snara och en fälla. Många skall snava på den, falla och krossas, snärjas och fångas.”

1 petrusbrevet 2:6-8
Det står ju i skriften: Se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad; den som tror på den skall inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten, en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem.

Vem banade johannes väg för?

Jesaja 40:3
En röst ropar: Bana väg för Herren genom öknen, gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!

Markusevangeliet 1:1-2
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka

30 silverstycken

Sakarja 11:13
Herren sade till mig: ”Kasta dem till smältaren, denna härliga summa som de anser mig värd.” Och jag tog de trettio silverstyckena och kastade dem åt smältaren i Herrens hus.

Matteusevangeliet 27:3-5
När Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus blivit dömd, ångrade han sig. Han lämnade tillbaka de trettio silvermynten till översteprästerna och de äldste

Vem är herden? Hur många herdar ska det finnas?

Psalm 23:1
En psalm av David. Herren är min herde, ingenting skall fattas mig.

Johannesevangeliet 10:11
Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Uppenbarelseboken 7:17
Ty Lammet som står mitt för tronen skall vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor, och Gud skall torka alla tårar från deras ögon.”

Johannesevangeliet 10:16
Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.

Andra beskrivande bibelställen

Johannesevangeliet 1:1-4 och 1:14
I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. … Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

1 Timoteusbrevet 3:15-16
den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är vår religions hemlighet: Han uppenbarades som jordisk varelse, rättfärdigades som andlig, skådades av änglarna, förkunnades bland hedningarna, vann tro i världen och togs upp i härligheten.

Hebreerbrevet 1:8-12
om Sonen däremot: Din tron, o Gud, består i evigheters evighet, och rättens spira är din kungaspira. Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar. Och: Du, Herre, lade i tidens början jordens grund, och himlarna är dina händers verk. De skall förgås, men du förblir. De skall alla nötas ut som en mantel, du skall rulla ihop dem som en klädnad, ja, som en mantel skall de bytas ut. Men du är densamme, dina år har inget slut.

Filipperbrevet 2:5-11
Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Apostlagärningarna 7:59-60
Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.” Han föll på knä och ropade högt: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd.” Med de orden dog han.

2 Korintierbrevet 4:4-6
Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre, och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

Kolosserbrevet 2:9
Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning.

Johannesevangeliet 10:33
Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi stenar dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud, fast du är människa.”

Titusbrevet 2:11-14
Ty Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och att leva anständigt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är, medan vi väntar på att vårt saliga hopp skall infrias och vår store gud och frälsare Kristus Jesus träda fram i sin härlighet. Han har offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder och göra oss rena, så att vi blir hans eget folk, uppfyllt av iver att göra vad som är gott.

Romarbrevet 9:5
de har fäderna, och från dem kommer Kristus som människa, han som är över allting, gud, välsignad i evighet, amen.

1 Johannesbrevet 5:20-21
Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd så att vi kan känna den Sanne. Vi lever i den Sanne, i hans son Jesus Kristus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Mina barn, var på er vakt mot avgudar.

Är Jesus ärkeängeln Mikael?

Daniel 10:13 Perserrikets änglafurste gjorde motstånd mot mig under tjugoen dagar, men Mikael, en av de främsta änglafurstarna, kom till min hjälp, så att jag inte behövdes hos de persiska kungarna.

Alltså är Mikael bara ”en av”, och inte unik, ensam furste eller kung. Jesus kan vi läsa om i Uppenbarelseboken 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet med sina kallade och utvalda och trogna skall besegra dem, eftersom det är herrarnas herre och konungarnas konung.” och Uppenbarelseboken 19:16 Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: ”Konungarnas konung och herrarnas herre.”

Jesus, Lammet, är alltså inte ”en av” utan unik, den främste över alla.

1 Thessalonikerbrevet 4:16 Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då skall de som är döda i Kristus uppstå först,

Att Jesus talar med ärkeängelns röst betyder inte mer än att han använder Guds basun. För övrigt så beskrivs det i NWT som ”en ärkeängels” röst, dvs att det bör finnas fler ärkeänglar.

Att Jesus skulle vara ängel på grund av Job 38:7, där änglarna kallas gudasöner och Jesus hänvisade till sig själv som Guds son kan inte vara ett riktigt antagande. Jesus kan inte vara en ängel av någon sort om vi läser Hebreerbrevet 1:5 Ty aldrig har Gud sagt till någon ängel: Du är min son, jag har fött dig i dag, eller: Jag skall vara hans fader, och han skall vara min son.

Om inte bibeln ska motsäga sig själv måste alltså Jesus vara Guds son på ett annat sätt än änglarna.

I Hebreerbrevet 2:5 kan vi också förstå att Jesus inte kan vara ängel då det står: Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om

Mikael väljer dessutom att inte tillrättavisa satan om vi läser Judas 9 Ärkeängeln Mikael tillät sig inte att fördöma djävulen med smädelser, när han tvistade med honom om Moses kropp, utan sade: ”Måtte Herren tillrättavisa dig.” men Jesus tillrättavisade Satan vid flera tillfällen.

Att Jesus med nödvändighet måste vara Mikael eftersom det inte står något om två änglahärar i bibeln, den ena ledd av Mikael, den andra av Jesus är inte den enda logiska följden av resonemanget. Lika gärna som att resultatet av resonemanget blir att Jesus är Mikael, även om inget står in det i bibeln, så kan resultatet bli att det finns två änglahärar. Då Mikael och Jesus hela tiden talas om i så vitt skilda termer att de inte kan vara samma person så är till och med den andra slutsatsen mer logisk.

Det här inlägget postades i Undervisning. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Jesus, min Herre och Min Gud

 1. Anders Branderud skriver:

  Hej!

  Du skriver: ” erkänner Jesus som Messias, men inte de anspråk på gudomlighet som han gör, detta är för övrigt också fallet med judendomen som helhet, men det är knappast någon nyhet.”

  Den historiska personen som det står skrivet om i originalversionen som blev redigerat till ”Matteuseusevangeliet” [not 1] hette Ribi [det var hans titel] Yehoshua. Hans namn redigerades av hellenister till ”Jesus”. Han och hans efterföljare praktiserade direktiven i Torah [”Moseböckerna”] och för att följa honom måste man praktisera Torah. [not 2]

  Ribi Yehoshua – Messias- undervisade sina människor att be till Fadern. Han undervisade inte sina efterföljare att be till ”Jesus” och han förbjöd avbilder av ”gudar”. Det är förbjudet i Torah att be till någon annan än Fadern. Messias i den judiska Bibeln (som kristna felaktigt kallar ”GT”) är profeterad att vara en människa. Han var en människa, ingen ”inkarnerad människo-gud”. Ribi Yehoshuas efterföljare Netzarim accepterade aldrig ”NT”. [not 2]

  Att följa Messias undervisning – leder en in i att observera direktiven i Torah – och leder en i en levande och riktig relation med Fadern, vilket är väldigt meningsfullt!!!

  Noter:
  1: Länk
  2:Påståenden bevisade på Netzarims hemsida. Se länk i högermenyn på min blogg i not 1.

 2. Hej Anders,
  Jag försökte hitta det du hänvisade till på Netzarims hemsida, men kunde tyvärr inte hitta något matnyttigt där, sidan var för svårnavigerad helt enkelt och jag har tyvärr inte tid att läsa igenom allt.

  Att jag kallar Jesus för just Jesus och inte Yehoshua eller något annat som föreslås av lite olika samfund beror helt enkelt på att jag bor i Sverige och försvenskat så blir namnet till just Jesus. Detta fenomen, att namn försvenskas (eller helleniseras), är ingen nyhet, är inget fel och har ingen som helst betydelse när det kommer till relationen till Fadern, så jag kommer nog att fortsätta säga, och skriva Jesus.

  När det sedan gäller hur Jesus och hans lärjungar praktiserade toran så är de mest tillförlitliga dokument vi har om det vår bibel.

  Som jag visat här ovan så gör Jesus en hel del häpnadsväckande anspråk som, om jag förstått dig rätt, förnekas av den grupp du hänvisar till.

  De tidigaste dokumenten vi har om Jesu efterföljare är Paulus brev och där syns det tydligt att det inte krävs av hednakristna att följa lagen på det sätt som judar gör, inte heller lukasevangelliet/apostlagärnignarna verkar visa på något sådant.

  Vi som är kristna är befriade från lagens ok, om du vill ta det på dig igen så varsågod, jag ska inte hindra dig, men det är synd att påstå att det är Jesu vilja.7

  Frid!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s